Política de privacidade

Debe ler atentamente o presente documento en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, debido a que poderán sufrir modificacións nos seus distintos apartados. MARÍA DO VAL GARCÍA LÓPEZ (ESCOLA TERAPIA GESTALT), (en diante O PRESTADOR ou o RESPONSABLE no relacionado coa protección de datos de carácter persoal), resérvase o dereito, en todo momento e sen previo aviso, a modificar o contido e calquera tipo de información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e as Condicións Particulares que, no seu caso, inclúanse, sen que exista a obrigación de pre-avisar ou poñer en coñecemento dos usuarios estas obrigacións, sendo suficientes a publicación no sitio web do prestador.

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE) do Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), O PRESTADOR ten implementadas todas as medidas de seguridade, de índole técnica e organizativas, establecidas no Real decreto 1720/2007 do 21 de Decembro, (que desenvolve a LOPD).

FINALIDADE DA RECOLLIDA DE DATOS

O presente Sitio web ten por obxecto dar a coñecer a todos os Usuarios a información e servizos ofrecidos polo PRESTADOR, podéndose modificar en calquera momento e sen previo aviso, o deseño, a presentación ou a configuración do Sitio web, así como os seus contidos.

O presente Sitio web ten por obxecto a venda dos seus produtos e/ou servizos ofrecidos polo PRESTADOR, a través dun escaparate mostrado no contido das súas páxinas, así como a información sobre os mesmos.

O PRESTADOR infórmalle que os datos persoais que voluntariamente nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web (no momento do seu rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou ao enviarnos un correo electrónico), pasarán a forman parte do sistema de información do PRESTADOR. co fin de: Xestionar a súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, administrativas, promocionais e/ou publicitarias, a recollida de currículos, atender a solicitudes de información, dúbidas, queixas, felicitacións ou suxestións ás publicacións ou a calquera servizos ou actividades, actos ou eventos prestados, ofertados, patrocinados polo PRESTADOR, ou simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través deste sitio web, ou calquera outro do PRESTADOR, indicado anteriormente, sexan incorporados ao seu sistema de información e para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio.

As operacións previstas para realizar os tratamentos son os seguintes: responder as consultas e/ou proporcionar informacións requiridas polo Usuario; realizar as prestacións de servizos e/ou produtos contratados ou subscritos polo Usuario; realizar todas aquelas actividades propias do PRESTADOR polo presente aviso legal apuntadas e remitir o boletín de noticias da páxina web.

O asinante garante a veracidade dos datos achegados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do Prestador

LEXITIMACIÓN

En conformidade co que dispoñen as normativas vixentes en protección de datos persoais, o Prestador está a cumprir con todas as disposicións das normativas RGPD e LOPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos ao art. 5 do RGPD e ao art. 4 da LOPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuadas, pertinentes e limitados ao que é necesario en relación cos fins para os cales son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RGPD e a LOPD para protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade que lle corresponde. Igualmente, O RESPONSABLE, comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando de forma confidencial os datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda, a alteración e todo tratamento ou acceso non autorizado. Tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

DATOS DO USUARIO OBXECTO DO TRATAMENTO

Nome, apelidos, nacionalidade, dirección de correo electrónico, nº de teléfono, datos facilitados polos propios interesados.

No caso de que o Titular facilite, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e comprométese a trasladarlle a información contida neste documento.

CONFIDENCIALIDADE E CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial. O Prestador adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo o estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.

O PRESTADOR non cederá nin comunicará os datos persoais a terceiros, excepto por obrigación legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou -en todo caso sempre coa correspondente autorización outorgada polo usuario-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, substracciones e/ou a perda dos datos, con obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do Prestador, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do presente Sitio web.

FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

A utilización de certos servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web para os efectos anteriores ou calquera outros deberán ser veraces. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao RESPONSABLE.

Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios indicando así que datos son necesarios. polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, O PRESTADOR poderá denegar o correspondente servizo. Mediante a indicación e introdución dos datos, o Usuario outorga o consentimento inequívoco ao PRESTADOR para que proceda ao tratamento dos datos facilitados en prol das finalidades mencionadas

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte do PRESTADOR na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais. A través desta Política de Privacidade informámoslle que as fotografías que estean colgadas na web son propiedade do PRESTADOR, incluíndo as dos menores, nas que, para a obtención destas, obtívose o consentimento previo dos pais, titores ou representantes legais mediante a firma dos formularios realizados para o efecto polos centros nos cales os menores forman parte. Con todo, os pais, titores ou representantes dos menores, como titulares do exercicio dos dereitos destes, e sempre previo requirimento formal por escrito, poden indicar a negativa ao uso da imaxe do menor; neste caso, a imaxe mostrarase pixelada.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao PRESTADOR, exonerando o Prestador de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO E PRAZO DE CONSERVACIÓN

O PRESTADOR está lexitimado ao tratamento de datos persoais, en base ao consentimento outorgado polo interesado mediante a firma ou aceptación dos pertinentes formularios, para un ou varios fins específicos. Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o prazo correspondente para cumprir coas obrigacións legais mentres non se opoña ao tratamento ou revogue o consentimento.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

O PRESTADOR adoptará no seu sistema de información as medidas técnicas e organizativas adecuadas, a fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos datos, evitando así, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado; tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables asociadas a cada un dos tratamentos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais conservaranse durante a relación contractual e, unha vez finalizada a mesma, durante o prazo de prescrición das obrigacións legais que puidesen existir. Os datos para o envío de comunicacións comerciais conservaranse mentres o usuario non revogue o consentimento. A retirada do consentimento non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.

CONTIDO DA WEB E LIGAZÓNS ( LINKS)

O PRESTADOR resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na web, podendo, mesmo, limitar ou non permitir o acceso á información. O PRESTADOR non asume ningún tipo de responsabilidade pola información contida nas Webs de terceiros ás que se poida acceder polos ” links” ou ligazóns desde calquera páxina Web propiedade do Prestador. A presenza de ” links” ou ligazóns só teñen finalidade informativa e en ningún caso supón ningunha suxestión, invitación ou recoñecemento sobre os mesmos.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O PRESTADOR resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales. CORREOS COMERCIAIS De acordo coa LSSICE, O PRESTADOR non realiza prácticas de SPAM, por tanto, non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da Páxina Web, o Usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o noso Boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

LEXISLACIÓN

Para todos os efectos as relacións entre O PRESTADOR cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais da Coruña.

DEREITOS DOS INTERESADOS

Informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a MARÍA DO VAL GARCÍA LÓPEZ (ESCOLA TERAPIA GESTALT), enviando un correo electrónico a g.guibor@gmail.com, indicando como Asunto: “protección de datos”, e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera medio análogo en dereito. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada do consentimento. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos (www.agpd.es).