Política de privacidade

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que pretende utilizar o sitio web, xa que poderían sufrir modificacións. MARÍA DEL VALLE GARCÍA LÓPEZ (GESTAL DE TERAPIA ESCOLAR) (en diante tamén o PROPIADOR ou RESPONSABLE), resérvase o dereito, en calquera momento e sen previo aviso, de modificar o contido e información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e Persoas sen a obriga de notificar previamente ou informar aos usuarios, sendo suficiente a publicación no sitio web.

Segundo o RGPD (Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016), a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía de dereitos dixitais e outras normas legais vixentes na materia. coñece a seguinte información:

DATOS DO RESPONSABLE
MARÍA DEL VALLE GARCÍA LÓPEZ (ESCUELA TERAPIA GESTALT)
33259864R
Rúa do Vilar, 15-1º -15705 Santiago de Compostela (A Coruña).

FINALIDADE NA RECOLLEITA DE DATOS
Este sitio ten como obxectivo informar a todos os usuarios de produtos e / ou servizos ofrecidos polo xefe de información a través dunha fiestra aparecerá no contido das súas páxinas.
Responsable informa que a información persoal voluntariamente poderiamos aliviar mentres navega nosa web (no momento da inscrición ou cando enviando un formulario ou facer a súa pregunta, comentario ou solicitude ou envíanos un correo-e), pasará parte do sistema de información responsable. a fin de: Xestionar a súa aplicación (xestión de inscrición nos talleres que ensinan.), así como a realización e ou actividades comerciais, administrativas, de promoción / publicidade, recollida de currículos, a fin de contactar co interesados ​​e realizar un proceso de selección de novos funcionarios, de ser o caso, e responder a peticións de información, preguntas, queixas, eloxios ou suxestións para as publicacións ou calquera servizo ou actividades, eventos ou préstamos concedidos, ofrecido eventos patrocinados polo responsable ou simplemente enviar-lle información que consideramos de interese .. neste sentido, o usuario acepta que os datos persoais facilitados a través desta web, ou calquera outro responsable, por riba, son incorporados no seu sistema de información ea envío de información comerciais a través de Internet, SMS, fax ou calquera outro medio.
Operacións previstas para tratamentos son: responder ás preguntas e / ou para proporcionar información requiridas polo usuario; executar os servizos e / ou contratados ou produtos subscritos polo usuario; realizar todas as actividades do responsable deste aviso legal delineado e encamiñar o boletín no sitio web.
O abaixo asinado garante a veracidade dos datos facilitados e comprométese a comunicar calquera cambio que se producen nelas.
O fallo en proporcionar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos é a incapacidade de se rexistrar, rexistrar ou recibir información sobre produtos e servizos de forma responsable

LEXITIMIDADE DO TRATAMENTO
Responsable ten dereito ao tratamento de datos persoais, a base do consentimento dado pola persoa en cuestión ou aceptación por asinar os formularios correspondentes, para un ou máis específicos propósitos.
Segundo as normativas actuais dispoñibles sobre a protección de datos persoais, a persoa responsable está cumprindo con todas as disposicións dos regulamentos para o tratamento de datos persoais da súa responsabilidade, que son tratados de forma legal, xusta e transparente respecto ao interesado e, relevante e limitada ao necesario respecto dos fins para os cales son tratados.
mandados de responsables que aplicou políticas técnicas e organizativas necesarias para aplicar as medidas de seguridade establecidas por lei no campo para protexer os dereitos e liberdades dos usuarios, a respectar a súa confidencialidade ea utilizalos de acordo co fin que merece. Entanto, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poden perda debido á mala conduta por parte de terceiros.

CONFIDENCIALIDADE E DESTINATARIOS
O RESPONSABLE garante que implementou técnicas e organización adecuadas para garantir a seguridade establecida polas leis sobre o tema e evitar a alteración, perda, roubo de datos persoais e calquera tratamento ou acceso non autorizado e para protexer os dereitos e liberdades de os usuarios; respectar a confidencialidade e realizar o tratamento de datos de acordo cos propósitos que lles correspondan. Tamén se compromete a cumprir co deber de segredo
Así mesmo, garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpran os requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidos na normativa vixente.
Non obstante, o anterior, (tendo en conta en todo momento as vulnerabilidades da tecnoloxía actual, así como os riscos de probabilidade e gravidade variable asociados a cada un dos tratamentos), as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e pode haber fugas. accións fraudulentas de terceiros.

TRANFERENCIAS INTERNACIONAIS
As transferencias internacionais non se realizarán sen o teu consentimento.

PRAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS
Os datos persoais manteranse para atender a solicitude do usuario e para enviar comunicacións comerciais (sempre que non se opoñen ao tratamento ou revogue o consentimento). A retirada do consentimento non afectará á legalidade dos tratamentos anteriores. Se se produce a circunstancia do inicio dunha relación contractual, unha vez rematada esta, os seus datos persoais serán gardados, debidamente rexistrados, de acordo co establecido na normativa actual do sector

FORMULOS DE DATOS
O uso de determinados servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estará condicionado á realización previa do rexistro de usuario correspondente a través de formularios. Deberá ser verdade toda a información proporcionada polo Usuario a través dos formularios do sitio web para os fins anteriores ou a calquera outra. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos os datos que comunique e manterá a información proporcionada actualizada, sendo responsable da información falsa ou imprecisa que realice e dos danos causados ​​ao RESPONSABLE.
Nos formularios de recollida de datos, os campos marcados cun asterisco (*) son obrigatorios, indicando que datos son necesarios. polo tanto, no caso de que o Usuario non proporcione os datos correspondentes, o RESPONSABLE poderá denegar o servizo correspondente. Mediante a indicación e introdución dos datos, o Usuario outorga o consentimento inequívoco ao RESPONSABLE para que poida proceder co tratamento dos datos facilitados para os fins anteriormente mencionados.

OBXETO DE TRATAMENTO DE DATOS DO USUARIO
A través dos formularios deste sitio web, solicitaranse e procesaranse os seguintes datos: nome, apelido, nacionalidade, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, datos facilitados polos interesados.
No caso de que o Titular proporcione, en calquera momento, datos de terceiros, declara ter o seu consentimento e comprométese a transferir a información contida neste documento.

CONSENTIMIENTO, CORREO COMERCIAL E APLICACIÓNS DE MENSAXE:
O Usuario declara ser informado das condicións de protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes pola parte RESPONSABLE na forma e para os fins indicados nesta Política de protección de datos persoais.
Ten o dereito de retirar o consentimento para procesar os datos en calquera momento que implique a rescisión do contrato e non afectará á legalidade do tratamento anterior.

O RESPONSABLE non realiza prácticas de SPAM, polo tanto, de acordo coa LSSICE, non envía correos electrónicos comerciais que non fosen solicitados nin autorizados previamente polo Usuario.

Se, despois de completar algún dos formularios do noso sitio web, dirixir a túa solicitude implica a necesidade de poñerte en contacto contigo, e para agilizar esa comunicación, usa aplicacións de mensaxería rápida, WhatsApp, Skype ou similar, informámosche que O uso deste tipo de aplicacións pode non ser seguro para o intercambio de datos persoais. Ademais, os datos incorporados a estas aplicacións están almacenados en servidores que non sempre están dentro do espazo da UE. Ao enviarnos os seus datos, dá o seu consentimento para ser informado a través deste tipo de solicitudes, sen prexuízo do seu dereito de retirar o consentimento para procesar os datos en calquera momento que supoñan a terminación das comunicacións e non afectará á legalidade. dos tratamentos realizados anteriormente.

Informámosche de que as imaxes e as fotografías de persoas (incluídas as de menores) son propiedade do PROVEDOR e que para obtelas obtense o consentimento previo do interesado (e / ou dos pais, titores ou representantes). legal) asinando os formularios feitos para tal fin. O interesado ou os representantes legais, tras solicitude formal por escrito, poden retirar o consentimento para o uso da imaxe ou indicar que está pixilizado.

PRECISIÓN E VERDADE DE DATOS
O usuario é o único responsable da exactitude e corrección dos datos enviados ao RESPONSABLE, exonerándoo de calquera responsabilidade respecto do respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, a exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos adecuadamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

COOKIES
Podes ver a información sobre as cookies mediante a ligazón específica do sitio web

ENVÍO DE CV
No caso de que o usuario envíe o seu currículo a través da nosa web, informámoslle que a información proporcionada será tratada para facelo participar nos procesos de selección que poidan existir, realizando unha análise do perfil do solicitante para ocupar a posición profesional. ofrecido polo RESPONSABLE. En caso de calquera cambio nos datos, infórmenos por escrito o máis axiña posible para manter os seus datos actualizados correctamente.
Os datos manteranse durante un período máximo dun ano, tras o cal eliminaranse os datos garantindo un respecto total á confidencialidade tanto no tratamento como na súa posterior destrución. Neste sentido, despois do devandito prazo, e se desexa continuar participando nos procesos de selección do RESPONSABLE, devolva o seu currículo.
Os datos poden ser tratados e / ou comunicados ás empresas que pertencen ao noso grupo durante o tempo de conservación do seu currículo e para os mesmos propósitos anteriormente comunicados.

ACCESO A REDES SOCIAIS E / O BLOG
No caso de que o usuario acceda ás redes sociais ou ao blog ou subscríse a el, informámoslle que a información proporcionada será procesada para xestionar a súa subscrición ao blog ou á lista de seguimento de redes sociais. Cando se elimine, eliminarase con medidas de seguridade adecuadas para garantir o pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
O PRESTADOR procesará os seus datos para informarlles das actividades, produtos ou servizos do prestador a través destas redes sociais, así como para calquera outra finalidade que permitan as regulacións das redes sociais, pero non serán responsables das súas políticas. privacidade

PARTICIPACIÓN EN FOROS E PUBLICACIÓN DO TEU TESTIMONIO
No caso de que o usuario queira participar ou publicar a súa opinión nos foros da web, redes sociais, blogue, etc. Informamos de que a información facilitada tratarase para abordar as suxestións propostas, experiencias ou opinións sobre os produtos e / ou servizos e para regular a participación nel. Calquera rexistro ou transmisión de datos persoais que o usuario proporcione implica o coñecemento e a aceptación inequívoca do [Aviso legal] e da Política de privacidade establecida no sitio web. Os datos manteranse sempre que haxa un interese mutuo para manter o final do tratamento. Cando xa non sexa necesario para este fin, eliminaranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. As publicacións mostraranse públicamente aos usuarios do sitio en liña.

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El RESPONSABLE se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O RESPONSABLE resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala aos cambios lexislativos ou xurisprudenciais.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN
A todos os efectos, as relacións entre o RESPONSABLE e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición española á que as partes expresamente se someten, sendo competentes para a resolución de todas as disputas que xurdan ou relacionado co seu uso dos xulgados e tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

DEREITOS DOS INTERESADOS
Informámoslle que ten dereito a solicitar acceso, rectificación, portabilidade e eliminación dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento, comunicándose con MARÍA DEL VALLE GARCÍA LÓPEZ (ESCUELA TERAPIA GESTALT) enviando un correo electrónico a g.guibor@gmail. com, indicando como asunto: “protección de datos” e anexando unha fotocopia do seu documento de identidade ou calquera outro medio similar en dereito. Ten o dereito de retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado antes da retirada do consentimento. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control www.aepd.es se cre que os seus dereitos puideron ser violados en relación coa protección dos seus datos.